Allt om nya GTP — gemensam tjänstepension

KAP är en pensionsplan som omfattar alla anställda arbetare i verksamheter som är medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO. Från den 1 januari 2019 byter KAP namn till GTP som står för gemensam tjänstepension.

KAP står för kooperationens avtalspension. Planen gäller till exempel anställda arbetare i kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser. KAP/GTP är en premiebestämd ålderspension, vilket innebär att arbetsgivaren betalar en fastställd premie. Ålderspensionens storlek avgörs av hur mycket premier som betalas, samt avgifter, skatter och avkastning på premierna.

Om GTP

Gemensam tjänstepension

Medlemmar inom KFO med gruppen arbetare omfattas idag av avtalsförsäkring KFO–LO vilket innebär att de anställda omfattas av pensionsplanen KAP.

I och med förhandlingarna, så har fler grupper inom ramen för LO-kollektivet kommit att omfattas av avtalsförsäkring KFO–LO och därmed även pensionslösningen KAP. Pensionsplanen KAP byter därför namn och heter GTP (Gemensam tjänstepension) fr o m den 1 januari 2019.

Den grupp som tillkommer från och med den 1 januari 2019 är individer som omfattas av Kommunals löneavtal inom två avtalsområden: HVO (hälsa, vård och övrig omsorg) samt fristående förskola, skola och fritidshem.

GTP är en premiebestämd pensionsplan som inträder från och med att den anställde fyller 25 år. Intjänande av GTP sker genom att arbetsgivaren betalar en pensionspremie till den anställdes ålderspension från och med den månad den anställde fyller 25 år eller från den tidigare tidpunkt då arbetsgivaren och den anställde träffar överenskommelse om.

Arbetsgivaren kan besluta att premie för anställd som uppnått 65 år inte ska betalas. Premien beräknas i procent på den anställdes pensionsmedförande lön.

Premien är 4,5 procent på lönedelar upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp. På lönedelar som för viss månad överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30,0 procent.

Tjänstemän med kollektivavtal mellan parterna KFO och Handels

Tjänstemän som är födda 1980 och tidigare och omfattas av löne- och villkorsavtal tecknat mellan KFO och Handels, omfattas inte av denna överenskommelse.

Dessa anställda omfattas istället av pensionslösningen KTP tecknat mellan KFO och Handels och till det avtalet hörande försäkringar.

Tjänstemän som omfattas av KTP 1, dvs anställda som är födda 1981 eller senare och omfattas av löne- och villkorsavtal tecknat mellan KFO och Handels, omfattas av överenskommelsen från och med den 1 januari 2020.

Det innebär att denna grupp omfattas alltjämt av KTP 1 KFO–Handels till och med den 31 december 2019. Därefter kommer denna grupp av tjänstemän att omfattas av GTP, istället för KTP 1 KFO–Handels.


Särskilt för medlemmar i KFO som omfattas av avtal för fristående förskolor, skolor och fritidshem samt avtalet Hälsa, vård och övrig omsorg (HVO)

Medlemmar i KFO som omfattas av avtal för fristående förskolor, skolor och fritidshem samt avtalet hälsa, vård och omsorg (HVO), får nu olika försäkringar för anställda arbetare och tjänstemän.

Arbetare går in i GTP

Arbetare som är födda 1980 eller tidigare kommer även fortsättningsvis att omfattas av KTP 2. Arbetare som är födda 1981 eller senare omfattas istället av Avtalsförsäkringar KFO–LO och GTP. För arbetare, oavsett ålder, vars anställning påbörjas den 1 januari 2019 eller senare gäller GTP.

Avtalsförsäkringar KFO–LO administreras av Pensionsvalet och arbetsgivaren rapporterar in den kontanta bruttolönen till Pensionsvalet.

Som arbetare räknas den som omfattas av löneavtal med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Det innebär exempelvis yrken som barnskötare, kökspersonal, lokalvårdare, undersköterskor och behandlingsassistenter.

Observera att det inte endast gäller medlemmar i Kommunal, utan alla som arbetar och lönesätts i enlighet med Kommunals löneavtal inom ramen för kollektivavtalen fristående förskolor, skolor och fritidshem samt HVO.

Oavsett ålder och om den anställde omfattas av KTP, ITP eller Avtalsförsäkring KFO–LO innebär de nya avtalen aldrig en försämring av vare sig pensions- eller försäkringsvillkor.

Omställning

De medlemmar i KFO som har anställda som omfattas av KFO–LO Avtalsförsäkringar, kommer fr o m den 1 januari 2019 att omfattas av ett nytt omställningsavtal, Omställningsavtalet KFO–LO. Det är ett helt nytt omställningsavtal som kommer att administreras och verkställas av omställningsstiftelsen Ciko.

Arbetsgivare som omfattas av GTP, kommer därmed också att omfattas av Omställningsavtalet KFO–LO. Premier till Omställningsavtalet KFO–LO faktureras arbetsgivaren av Pensionsvalet i samband med faktureringen av Avtalsförsäkringar KFO–LO.

TFA, trygghetsförsäkrings vid arbetsskada

Parterna KFO, LO och PTK har träffat överenskommelse om vissa förändringar i TFA. Bland annat så har kravet på intyg vid närståendes bortgång tagits bort. TFA gäller för både GTP och KTP 2.

Familjeskydd

GTP-Familjeskydd inträder när den anställde fyllt 18 år och innehar en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som är längre än tre månader. Utbetalning sker under max fem år från och med månaden efter dödsfall och uppgår till två förhöjda prisbasbelopp.

Återbetalningsskydd

Den anställde kan välja ett återbetalningsskydd för sin intjänade ålderspension.

Pensionsvalet administrerar GTP

GTP administreras av Pensionsvalet. Om du fått ett anslutningsavtal från Pensionsvalet ska du underteckna och returnera det före den 31 december 2018. Därefter rapportera in arbetstagare som omfattas av GTP till Pensionsvalet. Pensionsvalet är sedan den institution som fördelar arbetsgivarens inbetalda premier mellan de olika försäkringarna.

Mer info

Vanliga frågor

 • expand_lessexpand_moreVart ska jag som arbetsgivare vända mig med frågor?
  Du som är medlem i Arbetsgivarföreningen KFO har en kostnadsfri supportlåda på nyaforsakringar@kfo.se som besvaras dagligen.
 • expand_lessexpand_moreVad ska jag som arbetsgivare göra?
  Konsekvenserna av de nya försäkringarna blir positiva och många, det mesta kommer att hända utan att du behöver vidta några åtgärder själv, men några saker måste du faktiskt göra.

  Särskilt om du har kollektivavtal för fristående förskola, skola och fritidshem eller hälsa, vård och övrig omsorg.
 • expand_lessexpand_moreStämmer det att alla anställda från årsskiftet ska ha pensionslösningarna via Pensionsvalet?
  Nej, enbart de som räknas som arbetare. För avtalsområden förskola och skola och hälsa, vård och omsorg (HVO) har det med yrkesområde att göra.
 • expand_lessexpand_moreVad är skillnaden mellan tjänstemän och arbetare?
  Med arbetare menar vi alla anställda som idag omfattas av KAP — kooperationens avtalspension och som blir GTP — gemensam tjänstepension efter årsskiftet.

  Områden där en får tänka till lite är är förskola och skola och hälsa, vård och omsorg. Men det finns en enkel tumregel. Om den anställde har ett yrke som omfattas av Kommunals avtalsområde så menar vi att det är en arbetare.
 • expand_lessexpand_moreKommer de nya avtalen att bli dyrare än de tidigare?
  Nej, tvärtom kommer de att bli billigare i varierande grad. Inga försäkringsavtal kommer att bli dyrare. Trots detta kommer försäkringsskyddet för de anställda att öka. Läs mer om försäkringspremier och premierabatter.
 • expand_lessexpand_moreOm jag redan rapporterar till Pensionsvalet, varför måste jag då skriva på ett nytt anslutningsavtal till just Pensionsvalet?
  Därför att du har två olika kollektivavtal. De anställda du redan rapporterar till Pensionsvalet ligger på ett kollektivavtal, och de som avser det nya anslutningsavtalet ligger på ett annat. Det är försäkringsvillkoren som hör till kollektivavtalet HVO som uppdateras. Skriv på och skicka in — annars riskerar du faktiskt vite.
 • expand_lessexpand_moreVad är GTP?
  GTP står för gemensam tjänstepension. Det är ett nytt pensionsavtal som träder i kraft den 1 januari 2019. GTP ingår det nya stora försäkringspaketet avtalsförsäkring KFO–LO.